Sunday, 05 July, 2020

برچسب: کردی


مجموعه‌زبان کردی را با توجه به ویژگی‌های زبان‌شناختی گویش‌های آن می‌توان به سه شاخه‌ی شمالی، مرکزی و جنوبی تقسیم کرد.