Sunday, 05 July, 2020

برچسب: وردنت


وردنت یک پایگاه داده‌ی بزرگ انگلیسی است. اسم‌ها، فعل‌ها، صفت‌ها و قیدها در مجموعه‌های مترادف شناختی (مجموعه‌مترادف‌ها) دسته‌بندی شده‌اند که هر کدام یک فاصله‌ی مفهومی را بیان می‌کنند. مجموعه‌مترادف‌ها به استفاده از روابط مفهومی‌ـ‌معماشناختی و واژگانی به‌هم پیوند داده شده‌اند.