Thursday, 02 July, 2020

درباره‌ی من

وحید رنجبر چقاکبودی

Processed with VSCOcam with kk2 preset

۱۳۵۹ کرمانشاه

  1. دستور زبان کردی کرمانشاهی. کرمانشاه: طاق‌بستان. ۱۳۸۸.
  2. راوی. کرمانشاه: باغ نی. ۱۳۸۹.
  3. داستان و حکایت. کرمانشاه: باغ نی. ۱۳۹۱.
  4. زبان و زبان‌گونه‌ها. کرمانشاه: باغ نی. ۱۳۹۱.
  5. بوطیقای داستان. کرمانشاه: اندیشه‌پرداز. ۱۳۹۱.
  6. دستور زبان کردی: گویش کرمانشاهی (ویرایش دوم). تهران: هرمس. ۱۳۹۴.
  7. ساخت زبان فارسی امروز: بر پایه نظریه گشتارزایایی. تهران: ققنوس. ۱۳۹۴.
  8. فرهنگ ریشه‌شناختی افعال کردی (در مراحل پیش از چاپ).