Thursday, 02 July, 2020

سرآغاز


بسیاری از کتیبه‌های هخامنشی چنین می‌آغازند:

baga vazḁrka auramazdā

خدای بزرگ است اهورامزدا،

haya imām būmim adā

که این زمین را آفرید،

haya avam asmānam adā

که آن آسمان را آفرید،

haya martiyam adā

که مردم را آفرید،

haya šiyātim adā martiyahḁyā

که «شــــــــــــــــــادی» را برای مردمان آفرید.

0 comments on “سرآغاز

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *